Gwaredu BVD yn cyhoeddi ennillydd y gystadleuaeth i Glybiau Ffermwyr Ifanc

25th Jun 2020

Yn ddiweddar fe wnaeth Gwaredu BVD, rhaglen waredu wedi'i harwain gan y diwydiant, gysylltu â ffermwyr ifanc Cymru i gael help i godi ymwybyddiaeth o'r clefyd drwy hysbysebion digidol llawn gwybodaeth.

Gyda chymorth gan Clybiau Ffermwyr Ifanc Cymru (CFfI) a Boehringer Ingelheim, cafodd ffermwyr ifanc ledled Cymru eu hannog i gymryd rhan a chael cyfle i ennill £500 i'w clwb. Cafwyd cynigion yn Gymraeg ac yn Saesneg, a'r cynnig a ddaeth i'r brig oedd un Clwb Ffermwyr Ifanc Hawau, a oedd wedi cyflwyno fideo creadigol a diddorol.

Roedd y fideo'n defnyddio delweddau ardderchog ac roedd wedi'i droslunio gan gerdd glyfar, a oedd yn annog pobl i brofi eu buchesi am BVD ac yn rhestru buddion profi'n rheolaidd: ‘Test now, test them today, or BVD will be here to stay’.

Dywedodd John Griffiths, Rheolwr Rhaglenni yn Gwaredu BVD: 

'Fe gawson ni ymateb ardderchog gan ffermwyr ifanc i'r gystadleuaeth eleni. Mae'n wych gweld y cenedlaethau ifanc yn cymryd rhan i ledaenu'r neges o waredu BVD yng Nghymru.

'Mae hi'n bwysig iawn gwybod bod pobl ifanc yn ein cefnogi; nid yn unig maen nhw'n ein helpu i godi ymwybyddiaeth o'r clefyd a'i ganlyniadau, ond maen nhw hefyd yn awyddus i wneud mwy i helpu'r diwydiant ffermio, ac iechyd a lles anifeiliaid, ar hyd a lled y wlad. Roedd y cynigion eleni wedi gwneud argraff fawr arnom ni, ac roedd Clwb Ffermwyr Ifanc Hawau wedi dangos creadigrwydd a gwreiddioldeb gwych yn eu cyflwyniad fideo. Llongyfarchiadau!'

 

Ychwanegodd Clare James, uwch aelod o Glwb Ffermwyr Ifanc Hawau:

'Rydyn ni yn CFfI Hawau wrth ein bodd ar ôl ennill cystadleuaeth hyrwyddo Gwaredu BVD eleni. A ninnau'n ffermwyr ifanc yng nghalon canolbarth Cymru, mae'r rhaglen brofi BVD yn bwysig iawn i ni gan fod angen i ni leihau'r effaith ar ein buchesi a'n busnesau lleol.

'Roedden ni'n awyddus i roi cynnig ar y gystadleuaeth gan fod yr ardal o amgylch ein clwb ffermwyr ifanc yn ardal da byw flaenllaw. Buchesi sugno cig eidion yw ein sector gwartheg yn lleol, gyda'r anifeiliaid cyfnewid yn dod o'r sector godro. Rydyn ni'n annog yr holl gynhyrchwyr gwartheg, gan gynnwys rhai godro, i dagio a phrofi lloi er mwyn i ni ddiogelu buchesi rhag BVD PI's yn y dyfodol.

'Mae hon yn gystadleuaeth wych sy'n codi ymwybyddiaeth o glefyd niweidiol. Hoffai CFfI Hawau ddiolch i'r trefnwyr am y cyfle i gael effaith ar ddyfodol y diwydiant.'

 

Mae Gwaredu BVD, sydd wedi'i leoli ar gampws Gelli Aur Coleg Sir Gâr, yn cynnig profion AM DDIM i ffermydd ledled Cymru. Gyda chymorth a chefnogaeth ffermwyr ifanc ar hyd a lled Cymru, gallwn waredu BVD ledled y wlad er budd ffermwyr a'u gwartheg.