Gwobr i Gymru yng Ngwobrau BVDZero Ewropeaidd 2020

10th Jun 2020

Cyhoeddwyd enillwyr Gwobr BVDZero 2020 yr wythnos diwethaf, gyda milfeddyg lleol o Gaerfyrddin yn cipio’r wobr gyntaf. Cymerodd Magda Sioukiouroglou, cynorthwyydd milfeddygol o ProStock Vets yn Ne Cymru ran o'r gronfa wobr €15,000 (£ 13,400), a ddyfarnwyd gan Boehringer Ingelheim.

Wedi'i leoli heb fod yn rhy bell o'n swyddfa yng Nghaerfyrddin, mae tîm Gwaredu BVD wedi gweithio'n agos gyda ProStock Vets trwy gydol ein menter ac rydym wrth eu bodd eu bod wedi gallu sicrhau'r brig yn y Gwobrau.

Mae'r gystadleuaeth yn agored i unrhyw un yn Ewrop sy'n ymwneud â'r diwydiant gwartheg, gyda'r deg cais gorau oll yn gymwys i dderbyn rhan o'r enillion. Byddai'r cofnodion yn cynnwys astudiaeth achos fanwl o sut maen nhw'n gweithio'n bersonol tuag at waredu BVD, gan ddangos enghreifftiau o arfer da a'r canlyniadau.

Dangosodd cofnod Magda, dan y teitl “The Hidden Risks of the Showring” ymroddiad y milfeddyg a’r ffermwr i adnabod yr anifail positif yn y fuches.

Ymwelodd Magda â fferm laeth yn Ne Cymru i gynnal y sgrinio BVD blynyddol. Dangosodd canlyniadau’r sgrinio un darlleniad cadarnhaol, a achosodd beth dryswch ynghylch ei darddiad gan fod gan y fferm statws da parhaus o flynyddoedd blaenorol.

Cynhaliodd Magda a'i thîm ymchwiliad pellach ar weithgareddau fferm a symudiadau anifeiliaid i benderfynu o ble y gallai'r canlyniad cadarnhaol fod wedi dod.

Dangosodd y canlyniadau fod yr anifail positif wedi bod i dair sioe wartheg, am gyfanswm o dri mis. O ganlyniad, roedd hyn yn golygu bod yr anifail wedi'i heintio â BVD tra i ffwrdd o'r fferm ac yn y pen draw, gallai ei drosglwyddo yn ôl i'r fuches rydd.

Gwnaeth astudiaeth achos Magda argraff ar banel beirniaid BVDZero gan olygu bod ProStock Vets wedi hawlio’r brig yn y gwobrau Ewropeaidd.

Sefydlodd Boehringer Ingelheim wobrau BVDZero i adlewyrchu eu hymrwymiad tymor hir ar iechyd a lles anifeiliaid fferm. Nod y gwobrau yw cynyddu ymwybyddiaeth o'r clefyd a'r effaith y mae'n ei gael ar y diwydiant, gan gydnabod unigolion sy'n cyfrannu at ei ddileu ledled Ewrop.

Rydym ni yn Gwaredu BVD yn cefnogi menter Boehringer Ingelheim, ac am y ddwy flynedd ddiwethaf rydym wedi gweithio'n agos gyda milfeddygon a ffermwyr i gyfleu pwysigrwydd dileu'r afiechyd hwn ledled buchesi gwartheg yng Nghymru.

Rydym yn dîm ymroddedig sy'n gweithio'n agos gyda'n cenhedloedd yn y DU a Llywodraeth Cymru i sicrhau y bydd Cymru yn dod yn rhydd o BVD yn y pen draw. Dechreuodd ein prosiect yn 2018 ac eisoes rydym wedi profi dros 8,300 o fuchesi. Er bod llawer o filfeddygon a ffermwyr wedi gweithio gyda'i gilydd yn ddi-dor trwy brofi eu buchesi yn rheolaidd, mae rhywfaint o waith i'w wneud o hyd am weddill 2020. Rydym yn edrych ymlaen at barhau â'n hymdrechion dros y misoedd nesaf a gweithio'n agos gyda'r holl bartneriaid i ddileu cymaint o y clefyd hwn â phosibl.

Hoffai tîm Gwaredu BVD longyfarch Magda a ProStock Vets am eu gwaith caled a'u gwobr yn y lle cyntaf. Rydym yn falch bod Cymru wedi cael ei chydnabod fel arweinydd wrth ddileu BVD ac edrychwn ymlaen at rannu mwy o straeon da yn y dyfodol.

Gellir darllen mwy o wybodaeth ar wefan BVDZero a wefan Vet Times. Llongyfarchiadau, Magda!